KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

DOĞANER OTOMOTİV SAN. VE TİC. AŞ.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz, bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla DOĞANER OTOMOTİV SAN. VE TİC. AŞ. tarafından hazırlanmıştır.

1- Veri Sorumlusu Veri Sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 784065 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Birlik Osb Mahallesi 1 Nolu Cad. No: 4/1 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan DOĞANER OTOMOTİV SAN. VE TİC. AŞ.’dir.

2- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen ilke ve esaslara uygun olarak, Kanunun 5. Ve 6. Maddesindeki şartlar dahilinde otomatik yolla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • - Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için iş birimlerimiz ve iş ortaklıklarımız tarafından gerekli çalışmaların yapılması, faaliyetlerin yürütülmesi, iş ortaklarımız, yetkili satıcılar, yetkili servisler ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması,
 • - Şirketimizin ticari politikalarının, iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması,
 • - Şirketimizin insan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, personel temin süreçlerinin yönetilmesi,
 • - Staj ve eğitim programlarının planlanması ve yürütülmesi,
 • - Şirketimizin ticari itibarının ve güvenilirliğinin korunması,
 • - Şirket içi denetim faaliyetlerinin yapılması,
 • - Şirketimizinden ve online satış sitesi olan Doğaner Shop (www.doganershop.com) üzerinden yapılan siparişlerde ürünlerin teslim edilmesi,
 • - Satışa bağlı faturalandırma da dahil olmak üzere; mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi,
 • - Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • - Şirketimizin çağrı merkezinin kullanılması,
 • - Çalışan ve müşteri taleplerinin karşılanması, şikayetlerinin giderilmesi,
 • - Müşteri memnuniyeti, veri tabanı oluşturma, pazar araştırması ve analizi gibi hususlarda istatistiksel değerlendirmeler yapma,
 • - Müşterilerimizin alışveriş deneyimleri göz önünde bulundurularak ilgilenebilecekleri ürünlere ilişkin yönlendirmelerde bulunmak,
 • - Müşterilerin kabul etmesi halinde, müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon tekliflerinin gönderilmesi, (Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.)
 • - Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, gibi amaçlarla işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi için yeterli ve etkili önlemlerin alınması kaydıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili satıcılarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin yurtiçinde ve yurtdışına aktarılması hakkında detaylı bilgi için Doğaner Otomotiv San. Ve Tic. Aş Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası’na bakabilirsiniz. Şirketimiz kişisel verilerin aktarılmasında, kişisel verilerin korunması için her türlü idari ve teknik tedbirleri almakta ve bu hususta azami özenin gösterilmesi amacıyla çalışanlarına eğitimler verilmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında şirketimize başvurarak;

 • ▪ Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • ▪ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • ▪ Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ▪ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • ▪ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • ▪ Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • ▪ Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • ▪ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ▪ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 •  

KVKK’nın 13. maddesi gereğince yukarıda belirtilen hakların kullanımına yönelik talepler, info@doganerotomotiv.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak gönderilebilir, kimlik tespit edici belgeler ile Birlik Organize Sanayi Bölgesi Tem Yanyolu 1 Nolu Cadde No:4 PK: 34953 Tuzla/İstanbul/Türkiye adresine ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edilebilir veya noter kanalıyla iletilebilir. Başvuru formuna www.doğanerotomotiv.com.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.